Өскен өңір Osken-onir.kz ақпараттық агенттігі
» » ШАРУАЛАР ЕҢБЕГІ ЕЛЕНГЕН КҮН

ШАРУАЛАР ЕҢБЕГІ ЕЛЕНГЕН КҮН


Т
өскейдімалғатолтырғаншаруаның, алқаптаегіндіжайқалтқандиқанныңалажаздайбау-бақшасынбаптағанбағбанныңелырзығынеселеудегіеңбегіерен. Жақында аудандағыілгерішаруашылық«Ақмая»шаруақожалығыныңжылдыққорытындыбасқосуыболыпөтті. Ертекөктемненқаракүзгедейіндамылсыздалақосындатөккенмаңдайтерініңарқасындамолөнімалып, ауылшаруашылығысаласындамытуғаөлшеусізүлесқосқаншаруаларғасый-сияпаттартабысталды. Салтанатты жиында аудан әкімініңорынбасарыТ.Жағыпбаровмінбегешығып, ақмаялықдиқандардымерейлісәтіменқұттықтады. 
– Тұңғышпрезиденткүніменқатаркелген«Алтынкүз»мерекесіменқұттықтаймын. «Алтынкүз»елмерейін тасытатын мереке. Биыл ауданымыздыңауылшаруашылықсаласыбұлкүнгеүлкенжетістіктерменжетті. Үстіміздегіжылыаудандиқандарыныңегіскөлемі 29 660 гақұрап, жалпыегінөткенжылменсалыстырғанда 1706 гаартықегілді. Сырелініңбастыдақылыкүріш 2015 жылы 10692 га жерге егілсе, биыл 13380 га жетіп отыр. Еңбастысы, диқандарымызегілгенөнімдітөкпей-шашпай, жауын-шашынғақалдырмайжинапалды. «Егіншімәрт, елжомарт»демекші, өзнесібесінжерденалғандиқанқауымыбұлжылдыңайтарлықтайжемістіаяқталғанынақуанышты, деді, Т.Жағыпбаров.

Жиында ауыл диқандарыныңертекөктемненбастап, таңбозарыпатқаннанкүнбатқанғадейінтөккентерініңнәтижесіқорытындыланды. Қатарында 160 адамжұмысжасайтын«Ақмая»шаруақожалығыныңжемістіжұмысыныңнәтижесінде егілген 1400 га күріштіңәргектарынан 71 центнерденөнімалынып, 9940 тоннадақылқамбағақұйылды. Бұлшаруалардыңжұмыстыүйлесімділікпен, біржағаданбас, біржеңненқолшығаруыныңарқасындақолжеткізгенжетістікдепбағамдауғаболатындай. Ырысымен күрішітасығанАқмаяауылынанбүгінгітәуелсізелұландарынаүлгіболатын 16 СоциалистікЕңбекЕрішыққанындаайтпайкетумүмкінемес. 

Айтулы шарағашаруалармендиқандарданбөлек, аудандықкәсіподақкомитетініңтөрағасыЖ.Әлиев, ауылшаруашылықбөлімініңбасшысыМ.Мақашжәнеөзгедешаруашылықтөрағаларықатысты. Жиындасөзалғандарауданныңәлеуметтік-экономикалықдамужолындаегістікпенмалшаруашылығыныңүлесіерекекенінекшеді. «Ақмая»шаруақожалығыныңтөрағасы, аудандықмәслихатдепутатыД.Жұмбеков бір жыл ішінде шаруашылықтыңатқарғанжұмыстарынатоқталыпөтті. Айтуынша, биылғыжылышаруашылықта 820 гаескіжәнежаңажоңышқатұқымыегіліп, одан 22 мыңрулоншөпорылған. Сондай-ақ, шаруашылыққа, 127 млн. 340 мыңтеңгеніқұрайтын 2 жаңатехникасатып алынған. 

– Шаруашылықтажерүлесібарүлескерлерге 8 тоннаақкүріш, 1500 литрмақсарымайы, 15 тоннакөмір, 11 мыңрулонжоңышқашөбітаратылды. Оғанқоса, шаруашылықтарапынанауылдағы«Мектепкежол»акция­­сына, мүмкіндігішектеулібалаларға, клубүйінемузыкалықаспаптаралуға, мешіткебейнебақылауорнатуғақажылайкөмекберілді. Сондай-ақ, өлім-жітім, той-томалаққақарасыпоты­­рамыз, дедішаруашылықтөрағасы. ЖиынбарысындаД.Жұмбековалдағыуақыттаелдімекенішінкөгалдандыружұмыстарынқолға алуғауәдеберді. «Ауылдытазаұстап, жайқалту«Ақмая»шаруақожалығыныңбастыміндетіболыпотыр»дегенол, келержылданбастапөзқарамағындағыбригадаларарасындабайқауұйымдастырып, өздерінебелгіленгенаумақтыкөркейткенұжымғасыйақытағайындайтынын атап өтті. «Соныменқатар, 2018 жылы 15 оқушығажазғыдемалыслагеріне, 6 қартқа«Жаңақорған»шипажайынажолдамаберужоспарланыпотыр. Бірлікбаржердеғанатірліктіңболатыныбелгілі. Шаруашылықтыңжұмысыжанданғансайынауылғадаажаркірерінесенемін», – деп қорытындыладыбаяндамасыншаруашылықбасшысы.

Бас қосқандаржылдыңүздікеңбеккерлерінарнайымарапаттады. Маңдайынкүнгекүйдіріп, ауданныңагросаладағыжетістігінеселегендеререкшеәспеттелді. ОзатмеханизаторларЕ.ИшбановпенЕ.Ибрагимовке, шаруа Ө.Әбдікәрімұлына, зейнеткерБ.Дәрібаев, Г.Пак, А.Орынбаевтарғақаржылайсыйақыменқатар«Жаңақорған»шипажайынажолдамаберілді. ЖылдыңеңүздікзвеножетекшісіатанғанД.Әлібековавтокөлікпенмарапаталды. Ал, шаруашылықтаұзақжылеңбекетіп, биыл зейнетке шыққанС.СенбековкежеңілавтокөлікжәнеесепшіқызметінабыройменатқарғанА.Ахметоваға 100 мыңтеңгекөлеміндеақшалайсыйлықтабыстады. Соныменқатар, аудандықкәсіподақтөрағасыЖ.Әлиев1 өндірісбригадасыныңбригадиріГ.Дәрібаеваны«Елеуліеңбегіүшін»төсбелгісіменжәне 200 мыңтеңгекөлеміндегісыйақыменмарапаттады. Жалпы, шаруашылықтаабыройлыеңбекеткенеңбеккерлергееңтөменгісыйақы 25 мыңтеңгеденбасталып, 800 мыңтеңгегедейінұсынылды. Алажаздайтөккентерменеткенеңбектіңосылайша еленіп жатқанынадиқандардәнриза. 

Биыл екінші рет ұйымдастырылыпотырғанайтулышараалдағыуақыттажалғасынтаппақ. Еңбекадамдарыескеріліп, жоғарыбағағаиеболғанқоғамдағанаберекеорнамақ. Ырысыменынтымағыжарасқанауылхалқыжылбойыадал еңбекпенкелгеннесібелеріносылайсаралады. Ендіғанаорнынанқайтатұрып, алғақарайқадамбасыпкележатқаншаруашылықтыңжұмысыоданәріжанданаберсіндемекпіз.

ГүлханЯХИЯЕВА.
05 желтоқсан 2017 ж. 1 189 0